دستورات ویرایش سطح در اتوکد (Surface Editing)

۰ / ۰

دستورات ویرایش سطح در اتوکد

از این دستورات و متغیرهای سیستم برای ویرایش سطوح استفاده می شود.