لیسپ های کاربردی اتوکد

دستورات تنظیمات انتشار در اتوکد

دستورات تنظیمات انتشار در اتوکد

برای تعیین گزینه های انتشار (Publishing)، از این دستورات و متغیرهای سیستم استفاده کنید.