لیسپ های کاربردی اتوکد

دستورات محافظت و امضای نقشه ها در اتوکد (Protecting و Signing)

دستورات محافظت و امضای نقشه ها در اتوکد