دستورات تنظیمات چاپ یا پلات در اتوکد (Print or Plot Settings)

دستورات تنظیمات چاپ یا Plot در اتوکد

برای مشخص کردن تنظیمات چاپ یا پلات از این دستورات و متغیرهای سیستم استفاده کنید.