لیسپ های کاربردی اتوکد

دستورات تنظیمات چاپ یا پلات در اتوکد (Print or Plot Settings)

دستورات تنظیمات چاپ یا Plot در اتوکد

برای مشخص کردن تنظیمات چاپ یا پلات از این دستورات و متغیرهای سیستم استفاده کنید.