لیسپ های کاربردی اتوکد

دستورات برای مواد و بافت ها در اتوکد (Materials و Textures)

دستورات برای مواد و بافت ها در اتوکد

از این دستورات و متغیرهای سیستم برای کار با متریال و بافت استفاده می شود.