دستورات هاشور ها و گرادیان ها در اتوکد (Hatches و Gradients)

دستورات هتچ ها و گرادیان ها در اتوکد