لیسپ های کاربردی اتوکد

دستورات Grid و Grid Snap در اتوکد

دستورات Grid و Grid Snap در اتوکد

از این دستورات برای گرید ها و Snaps ها در اتوکد استفاده کنید.