دستورات برای خروجی گرفتن از فایل های رستر در اتوکد Raster

دستورات برای خروجی گرفتن از فایل های رستر در اتوکد