لیسپ های کاربردی اتوکد

دستورات مربوط به نکات راهنمای ابزار ورودی پویا (Dynamic Input Tooltips)

دستورات مربوط به نکات راهنمای ابزار ورودی پویا