لیسپ های کاربردی اتوکد

دستورات بلوک های پویا در اتوکد (Dynamic Blocks)

دستورات بلوک های پویا در اتوکد

این دستورات و متغیرهای سیستم برای کار با بلوک های پویا استفاده می شوند