لیسپ های کاربردی اتوکد

دستورات مربوط به اشیاء هندسی منحنی در اتوکد (Curved Geometric)

دستورات مربوط به اشیاء هندسی منحنی در اتوکد

از این دستورات برای ایجاد اشیاء منحنی استفاده کنید.