لیسپ های کاربردی اتوکد

دستورات ایجاد Wireframes ها و اشیاء با ضخامت در اتوکد

دستورات ایجاد Wireframes ها و اشیاء با ضخامت در اتوکد

از این دستورات و متغیرهای سیستم برای ایجاد مدلهای قالب و اشیاء با ضخامت استفاده می شود.