لیسپ های کاربردی اتوکد

دستورات ایجاد یادداشت های متنی و برچسب ها در اتوکد Notes و Labels

دستورات ایجاد یادداشت های متنی و برچسب ها در اتوکد

از این دستورات برای ایجاد متن برای یادداشت ها و برچسب ها استفاده کنید.