دستورات ایجاد سطوح رویه ای در اتوکد

۰ / ۰

دستورات ایجاد سطوح رویه ای در اتوکد

از این دستورات و متغیرهای سیستم برای ایجاد سطوح رویه ای استفاده می شود.