لیسپ های کاربردی اتوکد

دستورات ایجاد مش اولیه (Primitives) در اتوکد

دستورات ایجاد مش اولیه (Primitives) در اتوکد

این دستورات و متغیرهای سیستم برای ایجاد اشیاء مش استفاده می شوند.