لیسپ های کاربردی اتوکد

دستورات ایجاد نور در نقشه در اتوکد (Lights)

دستورات ایجاد نور و روشنایی در نقشه ها در اتوکد

از این دستورات و متغیرهای سیستم برای روشنایی صحنه ها استفاده کنید.