لیسپ های کاربردی اتوکد

دستورات بررسی مدلهای سه بعدی در اتوکد

دستورات بررسی مدلهای سه بعدی در اتوکد

این دستورات و متغیرهای سیستم برای بررسی تداخلها ، تجزیه و تحلیل انحنای مدل ، تداوم و زاویه و حذف خطوط زائد استفاده می شوند.