لیسپ های کاربردی اتوکد

دستورات تغییر متن در یادداشت ها و برچسب ها در اتوکد

دستورات تغییر متن در یادداشت ها و برچسب ها در اتوکد

از این دستورات و متغیرهای سیستم برای تغییر متن ، بررسی املا و استفاده از ویرایشگرهای متن جایگزین استفاده کنید.