لیسپ های کاربردی اتوکد

دستورات بلوک های پایه ای Basic Blocks در اتوکد

دستورات بلوک های پایه ای Basic Blocks در اتوکد

این دستورات و متغیرهای سیستم برای کار با بلوک های اساسی استفاده می شوند.