دستورات تنظیم نور در نقشه های اتوکد

دستورات تنظیم نور در نقشه های اتوکد

برای کنترل نمایش و قرارگیری چراغ ها از این دستورات و متغیرهای سیستم استفاده کنید.