لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور CONTENTEXPLORERSTATE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور CONTENTEXPLORERSTATE (متغیر سیستم) در اتوکد

نشان می دهد که پنجره Content Explorer باز است یا بسته است.

(فقط خواندنی)

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: متفاوت است

0

بسته شد

1

باز کن