لیسپ های کاربردی اتوکد

درباره تنظیم ویژگی های سفارشی برای درایور CalComp در اتوکد

درباره تنظیم ویژگی های سفارشی برای درایور CalComp

ویژگی های سفارشی قابل تغییر را برای درایور CalComp مشخص می کند.

با استفاده از پنجره Custom Properties می توانید ویژگی های سفارشی را تنظیم کنید. کادر محاوره ای به بخش های Connection، Plot Color Merge Control و CalComp Device Control Language تقسیم می شود.