لیسپ های کاربردی اتوکد

درباره دسترسی به Common Tools اتوکد (Application Menu)

درباره دسترسی به ابزارهای رایج (منوی برنامه) اتوکد

به ابزارهای رایج برای شروع یا انتشار یک فایل در منوی برنامه دسترسی داشته باشید.

روی دکمه Application کلیک کنید تا موارد زیر را انجام دهید:

  • فایلی را ایجاد، باز یا ذخیره کنید
  • یک فایل را بررسی، بازیابی و پاکسازی کنید
  • یک فایل را چاپ یا منتشر کنید
  • به کادر محاوره ای Options دسترسی پیدا کنید
  • برنامه را ببندید
توجه: همچنین می توانید با دوبار کلیک کردن روی دکمه Application برنامه را ببندید.