دستور 3DSWIVEL

از دستور 3DSWIVEL به منظور چرخش اهسته اشیاء سه بعدی و مشاهده آنها از زوایای مختلف کاربرد دارد.

 

 

منابع مرتبط
دستورات برای پیش نمایش انیمیشن ها
دستورات برای مشاهده 3D

مفاهیم مرتبط
درباره ابزارهای ناوبری 3D

3DSWIVEL (Command)

Changes the target of the view in the direction that you drag.

Find

Simulates panning with a camera in the direction that you drag. The target of the
view changes. You can swivel the view along the XY plane or along the Z axis.

Learning AutoCad