لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور 3DORBITCTR

 

دستور 3DORBITCTR در اتوکد به منظور چرخش اشیاء و مشاهده آنها از زوایای مختلف می باشد. برای استفاده از این دستور ابتدا 3DORBITC را در خط فرمان تایپ کرده و اینتر بزنید. در ویدئو زیر می توانید کاربرد این دستور را ملاحظه کنید.

نکته: همان دستور 3DORBIT است. با این تفاوت که می توان مرکز چرخش را مشخص نمود.

 

 

 

 

 


3DORBITCTR (Command)

Sets a specific center of rotation in 3D Orbit view.

Starts 3D Orbit view and uses a center of rotation that you specify, either with
your pointing device or by entering coordinates. If you specify a point outside the
current view, the specified point is ignored and the default center of rotation is
used instead.

3DORBITCTR overrides the Orbit Auto Target option, available from the shortcut menu
when the 3DORBIT command is active.

Learning AutoCad

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.