لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور 3DCONVERSIONMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور 3DCONVERSIONMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

برای تبدیل تعاریف مواد و نور به نسخه فعلی محصول اتوکد استفاده می شود.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1

ارزش 3DCONVERSIONMODE

عملکرد

0 با باز شدن نقشه ، هیچ ماده یا تبدیل روشنایی صورت نمی گیرد
1 تبدیل مواد و نور به صورت خودکار صورت می گیرد
2 از شما خواسته می شود هرگونه مواد یا نور را تبدیل کنید