لیسپ های کاربردی اتوکد

2D-Object-Snap-Status-Bar-Button

Snap Snap 2D (دکمه نوار وضعیت)

 پیدا کردن

با کلیک بر روی فلش در کنار دکمه ، منو برای مشخص کردن فواید شیء مداوم نمایش داده می شود.

   2D Object Snap (پیش فرض) روشن است.
   2D Object Snap خاموش است.
مرتبط با OSNAP ، OSMODE
کلید میانبر F3
برچسب قبلی OSNAP

2D Object Snap (Status Bar Button)

 Find

Clicking the arrow next to the button displays a menu for specifying persistent object snaps.

   2D Object Snap is turned on (default).
   2D Object Snap is turned off.
Linked To OSNAP, OSMODE
Shortcut Key F3
Previous Label OSNAP