لیسپ های کاربردی اتوکد

فرمان ucs

این فرمان کاربرد زیادی در تغییر محورهای مختصات و به اصطلاح تغییر در صفحه کار در اتوکد را دارد و در فضای دوبعدی و همچنین فضای سه بعدی می توان از آن استفاده نمود.
برای فراخوانی این دستور می توان از منوی TOOLS/NEW UCS استفاده نمود (تصویر پیوست)یا با تایپ فرمان UCS در خط فرمان آن را اجرا نمود. در هر حال این فرمان، گزینه ها و آپشن های مختلفی دارد که در ادامه به شرح و کاربرد هر یک می پردازیم.

کد:
Command: ucs
Current ucs name:  *WORLD*
Specify origin of UCS or [Face/NAmed/OBject/Previous/View/World/X/Y/Z/ZAxis]

origin یا or: با این گزینه می توان بدون تغییر محورهای مختصات، مبدا مختصات را تغییر داد.
world: معمولاً به طور پیش فرض این گزینه فعال است و مختصات سراسری می باشد.
Face: مربوط به جسم جامد سه بعدی می باشد.
named: این گزینه سه حالت دارد و اگر مختصاتی را از قبل ساخته باشیم با این روش می توانیم آن را فراخوانی کرده و یا یک مختصات ساخته و با نامی مشخص ذخیره کنیم و یا حتی آن را حذف نماییم.
object: با انتخاب یک المان در صفحه مثل خط، دایره، چند ضلعی، کمان و غیره، می توان دستگاه مختصات را در راستای آن تنظیم نمود.
Previous: با انتخاب این گزینه می توان مختصات قبلی را انتخاب نمود. نکته اینکه با هر دفعه اجرای آن،مختصات قبلی تنظیم می شود.
View: این گزینه دستگاه مختصات در حال مشاهده در مانیتور را انتخاب می کند.
X/Y/Z: با انتخاب این گزینه ها می توان محورها را حول یک محور مثلاً محور x دوران داد.
ZAxis: با استفاده از بردار عمود بر صفحه یا همان بردار نرمال، مختصات جدید را می توان تنظیم نمود. این کار با استفاده از کلیک روی صفحه یا دادن مختصات ابتدا و انتها انجام می شود.
3point یا 3p: این گزینه هر سه نقطه در صفحه نمایش را که روی یک خط نباشد به عنوان صفحه تشخیص داده و محورها را تنظیم می کند.

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.