لیسپ های کاربردی اتوکد

فرمان planesurface در اتوکد (دستور به منظور ترسیم سطوح)

 

این دستور به منظور ترسیم سطوح در اتوکد مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 


کلمات کلیدی:
دستورات اتوکد – سیویل استارز – دستورات اتوکد. Planar Surface برای ترسیم یک سطح سه بعدی به کار می رود. طریقه فعال نمودن: 1- نوشتن Planesurf در خط فرمان 2- فعال کردن این … Video for دستور اتوکد plane surface  آموزش اتوکد سه بعدی – نیارش  – به طور کلی دو دسته اشیای سه بعدی قابل تولید در اتوکد موسوم به رویه‌ها و مدلها موجودی می‌باشد. رویه به … استفاده از نوار ابزار Surfaces از منوی Draw. [PDF]اﻧﺠﺎم دﺳﺘﻮرات وﻳﺮاﻳﺸﯽ ﻧﻈﻴﺮﺣﺬف، ﮐﭙﯽ، ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﯽ ودوران ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﻪ اﺿﻼع ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺿﻠﻌﯽ ﻣﻨﺘﻈﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر Rectangle ﻳﺎ Polygon رﺳﻢ ﺷﺪه. ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ روی ….. ۶ــ دﺳﺘﻮر Line ﻳﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮدی ﺗﺮﻳﻦ دﺳﺘﻮرات اﺗﻮﮐﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آن ﭘﺎره ﺧﻂ را رﺳﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. …. ٢٦٠ steam. ﺑﺨﺎر surface. روﻳﻪ (ﺳﻄﺢ) symmetry. ﻗﺮﻳﻨﻪ tank. ﻣﺨﺰن three roads. ﺳﻪ راه … plane. ﺳﻄﺢ polygon. ﭼﻨﺪ ﺿﻠﻌﯽ polyhedra. ﭼﻨﺪ وﺟﻬﯽ pompe. ﭘﻤﭗ prism. ﻣﻨﺸﻮر.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.