لیسپ های کاربردی اتوکد

فرمان Join

دستور Join  (یکپارچه کردن ) :

این فرمان برای اتصال و یکی کردن دو یا چند شیء خطی هم جنس کاربرد دارد. همچنین به کمک این فرمان می توانیم کمان دایره ای را به دایره و کمان بیضوی را به بیضی تبدیل کنیم.

اشیائی که فرمان Join بر روی آن ها قابل اجراست عبارت اند از:

 Splines نحنی ها)Poly line ، (چند خطی های یکپارچه) ،  Arcs(کمان ها) ،( خطوط)Line

اجرای فرمان

Image result for join cad

 

 

Modify Toolbar
Modify Menu = Join

 j یا Command line =Join
1- فرمان Join رااجرا کرده و
2- موضوعات را انتخاب کرده
3- خطوط دیگر را انتخاب کرده .
با توجه به نوع شی انتخابی در مرحله 2 به عنوان مرجع ، پیغام مرحله 3 صادر می شود

ضمن این که اشیاء انتخابی باید دارای شرایط زیر باشند :

◄Lines ( خطوط): خطوط مورد نظر باید در یک راستا باشند، اما می توانند با فاصله یا بدون فاصله باشند.اگر دو خط بر روی هم رسم شده باشند با فرمان Joinبه یک خط تبدیل می شوند.
◄Arcs(کمان ها): باید هم شعاع و هم مرکز باشند، به عبارت دیگر کمان های انتخابی باید همه قطاع های یک دایره باشند.
با انتخاب اولین کمان به عنوان مرجع، گزینه ی   close در خط فرمان ظاهر می شود، که با وارد کردن حرف L کمان را به دایره تبدیل می کند.
◄  Elliptical Arcs ( کمان های بیضوی) : در این حالت نیز کمان ها باید قطاع های یک بیضی باشند. با انتخاب اولین کمان بیضی نیز گزینه CLOSE قابل انتخاب است و با وارد کردن حرفL به بیضی تبدیل می شود.
نکته : وقتی که فرمان Join بر روی دو یا چند کمان دایره ای یا کمان بیضوی اجرا می شود،اتصال آن ها در جهت خلاف عقربه های ساعت (CCW ) ) انجام می شود.

◄Poly lines : (چندخطی های یکپارچه): در این حالت شیء مرجع (اولین انتخاب) باید چند خطی یکپارچه (Poly line ) باشد، ولی اشیاء انتخابی ملحق شونده می توانند خط ( line) یا کمان ( Arc) باشند؛ همچنین اشیاءانتخابی نباید با هم فاصله داشته باشند.

◄Splines(منحنی ها): با اجرای فرمان Join در صورتی که شیء مرجع

Spline باشد، اشیاء متصل شونده می تواند Spline یا Helix باشد . Heli ها منحنی های مارپیچ اند، در این حالت نیز منحنی های انتخابی نباید فاصله داشته باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.