لیسپ های کاربردی اتوکد

فرمان cylinder در اتوکد سه بعدی (دستوری برای ترسیم استوانه از نوع توپر Solid)

 

فرمان cylinder در اتوکد سه بعدی (دستوری برای ترسیم استوانه از نوع توپر Solid)

 

 

 

 

 

 

 

 


کلمات کلیدی:

دستورات اتوکد همراه با مخفف آن :: معمار 1 ../دستورات%20اتوکد%20همرا…۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دستورات اتوکد همراه با مخفف آن» ثبت شده است – به نام … CYLINDER. CYL. 33. فرمان تنظیمات اندازه گذاری. DIMENSION STYLE. D. 34. دستور ترسیم مارپیچ Helix – کدخدا برای ترسیم مارپیچ در اتوکد باید از این دستور استفاده کرد. برای اجرای فرمان از منوی Draw گزینه Helix را انتخاب کنید. ویا با استفاده از… [PDF]دریافت فایل ﺷﺭﻭﻉ ﮐﺎﺭ ﺑﺎ ﺍﺗﻭﻛﺩ. ﺁﺷﻧﺎﻳﻲ ﺑﺎ … ﻁﺭﻳﻘﻪ ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﺍﺗﻭﮐﺩ. ﺁﺷﻧﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﻭﺍﺭ ﻫﺎﻱ ﺍﺑﺯﺍﺭ ﺩﺭ ﺍﺗﻭﮐﺩ … ﺩﺳﺗﻭﺭ polyline. ﺑﺭﺍﻱ ﺗﺭﺳﻳﻡ ﭼﻧﺩ ﺧﻁﻲ. ﮔﺯﻳﻧﻪ center. ﺩﺭ ﺷﻳﻭﻩ ﺗﺭﺳﻳﻡ. Arc. ﺩﺭ ﺩﺳﺗﻭﺭ polyline. ﮔﺯﻳﻧﻪ …. cylinder. ﻁﺮﻳﻘﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ interface. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ intersect. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ union. آموزش اتوکد – Autocad – فارسی تعاملی تصویری دانلود مستقیم آموزش-اتوکد.php آموزش کامل اتوکد Autocad دو بعدی و سه بعدی قابل دانلود با لینک مستقیم رایگان شبیه سازی شده تعاملی تصویری با صدا و متن … تنظیم ابعاد صفحه و چاپگر دستور MV افزودن متن به صفحه. آموزش اتوکد 2016 …. آشنايي با فرمان Subtract،Cylinder آموزش تصویری اتوکد » آموزش اتوکد سه بعدی- طریقه فعال نمودن: ۱- نوشتن Cone در خط فرمان ۲- فعال کردن این دستور از منوی … Nov 11, 2011 – BOX(رسم مکعب) Sphere ( رسم کره) cylinder( رسم … [PDF]اﺻﻮل ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺸﯽ ﺑﺎ اﺗﻮﮐﺪ ﺳﻪ ﺑﻌﺪﯼ ﺷﮏ ﺑﺮاﯼ ﮐﺎر در ﻣﺤﻴﻂ ﺳﻪ ﺑﻌﺪﯼ اﺗﻮﮐﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺻﻮل ﮐﺎر و ﺗﺮﺳﻴﻢ و وﻳﺮاﻳﺶ در ﻣﺤﻴﻂ. دوﺑﻌﺪﯼ ﺁﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﻴﺪ ….. Cylinder. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﻳﻦ دﺳﺘﻮر ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻳﮏ اﺳﺘﻮاﻧﻪ اﻳﺠﺎد ﮐﻨﻴﺪ . .١. دﮐﻤﻪ. آموزش اتوکد سه بعدی – نیارش Nov 11, 2011 – به طور کلی دو دسته اشیای سه بعدی قابل تولید در اتوکد موسوم به رویه‌ها و مدلها موجودی … BOX(رسم مکعب) Sphere ( رسم کره) cylinder( رسم استوانه) Cone (رسم مخروط) … از این دستور برای بدست آوردن حجم مشترک دو حجم استفاده می‌کنید.دستورات اختصاری اتوکد | نرم افزار عمران معماری دستورات…اتوک… دستورات اختصاری اتوکد دستورات اتوکد اﻧﺠﺎم دﺳﺘﻮرات وﻳﺮاﻳﺸﯽ ﻧﻈﻴﺮﺣﺬف، ﮐﭙﯽ، ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﯽ ودوران ۶ــ دﺳﺘﻮر Line ﻳﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮدی ﺗﺮﻳﻦ دﺳﺘﻮرات اﺗﻮﮐﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آن ﭘﺎره ﺧﻂ را رﺳﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ۷ــ اﻣﮑﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ … cylinder. اﺳﺘﻮاﻧﻪ deep. ژرف (ﮔﻮد) defective cone. ﻣﺨﺮوط ﻧﺎﻗﺺ design. ﻃﺮح. دستورات اتوکد – سیویل استارز Dec 24, 2010 – Cylinder برای ترسیم استوانه از این دستور استفاده می شود. طریقه فعال نمودن: 1- نوشتن Cyl در خط فرمان 2- فعال کردن این دستور از منوی آبشاری … [PDF]آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار در ﮔﻮﺷﮥ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺻﻔﺤﮥ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ اﺗﻮﮐﺪ، ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺨﺘـﺼﺎت وﺟـﻮد دارد . اﯾـﻦ … از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از دﺳﺘﻮرات اﺗﻮﮐﺪ، ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻘﺎط اﺳﺖ، اﺑﺘﺪا روﺷﻬﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻘﻄـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ. ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ. ﺷﻮد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *