لیسپ های کاربردی اتوکد

دستورات اتوکد همراه با مخفف آن

مجموعه دستورات اتوکد شامل دو بخش می باشد. بخش اول دستورات ترسیمی در محیط اتوکد می باشد این مجموعه از دستورات به منظور ترسیم و انجام اصلاحات بر روی اشیاء مختلف در فضای ترسیم اتوکد میباشد. بخش دوم نیز شامل دستورات سیستمی اتوکد می باشد. این دستورات نیز به منظور انجام تنظیمات مختلف در بخش های مختلف اتوکد می باشند.

۱- دستورات ترسیمی اتوکد

در لینک بالا هر کدام از دستورات به صورت تصویری توضیح داده شده است.

 

 

ردیف ترجمه دستور دستور مخفف
1 ایجاد و ترسیم موضوع 3 بعدی با ارایش و منظم 3d array 3a
2 نمایش موضوع با حالت چرخشی 3d orbit 3do
3 نمایش موضوعات 3 بعدی در حالتی مشابه قدم زدن در جهت دید انتخاب شده ی موضوع 3DWALK 3D W
4 ترسیم وجه های 3 بعدی 3D FACE 3F
5 جابه جایی موضوعات 3 بعدی درجهات مختلف 3D MOVE 3M
6 ترسیم چند خطی های 3 بعدی 3D POLY LNE 3P
7 چرخش موضوعات 3 بعدی در جهات مختلف 3D ROTATE 3R
8 ترسیم کمان ARC A
9 تعین مساحت سطوح و چند خطی های بسته AREA AA
10 تغیر امتداد موضوع ترسیم شده ALIGN AL
11 تغیر امتداد موضوع 3 بعدی 3D ALIGN 3AL
12 معرفی فونت های مختلف به محیط اتوکد APPLOAD AP
13 ایجاد و ترسیم موضوع دو بعدی با ارایش و منظم ARRAY AR
14 ایجاد و ترسیم موضوع دو بعدی با ارایش بروش خطی -ARRAY -AR
15 ضبط عملیات در حین اجرای فرامین اتوکد ACTERCORD ARR
16 ایجاد بلوک از موضوع ترسیم شده BLOCK B
17 ایجاد بلوک بروش خطی -BLOCK -B
18 اجرای هاشور سطح ترسیم شده HATCH BH
19 تبدیل خطوط بسته به چند خطی و ناحیه BOUNDARY BO
20 تبدیل خطوط بسته به چند خطی بروش خطی – BOUNDARY -BO
21 شکستن موضوع ترسیم شده بین دو نقطه BREAK B
22 ترسیم دایره بروش مختلف CIRCEL C
23 ایجاد دوربین به عنوان یک جهت دید موضوع CAMERA CAM
24 تغییر خصوصیات موضوع ترسیم شده PROPERTIES CH
25 تغییر خصوصیات مختلف موضوعات ترسیم شده CHANG -CH
26 پخ زدن گوشه های دو امتداد متقاطع خطی CHAMFER CHA
27 ظاهر کردن پنجره ی خط فرمان COMMAND LINE CLI
28 تعین رنگ موضوعات ترسیمی COLOR COL
29 نسخه برداری از موضوعات ترسیم شده COPY CO
30 نسخه برداری از موضوعات ترسیم شده COPY CP
31 فعال کردن نماد دید تصاویر در محیط 3 بعدی NAVVCUBE CUBE
32 فرمان ترسیم استوانه CYLINDER CYL
33 فرمان تنظیمات اندازه گذاری DIMENSION STYLE D
34 تعین فاصله بین دو نقطه DIST DI
35 تقسیم موضوعات ترسیم شده به تعداد مساوی DIVID DIV
36 تبدیل خط اندازه به حالت شکسته DIMJOGLINE DJL
37 اندازه گذاری به روش خطی DIM LINEAR DLI
38 ترسیم حلقه DONUT DO
39 انجام تنظیمات جدولDRAFTING SETTING DSETTING DS
40 انجام تنظیمات اندازه گذاری DIMENSION STYLE DST
41 درج متن به روش خطی SINGEL TEXT DT
42 پاک کردن موضوعات ترسیم شده ERASE E
43 ویرایش متن درج شده DD EDIT ED
44 ترسیم بیضی ELLIPSE EL
45 ادامه دادن خط یا کمان ترسیم شده تا محدوده ی مقابل EXTEND EX
46 خارج شدن از محدوده ی اتوکد EXIT QUTE
47 گردگردن گوشه ها در موضوعات خطی FILLET F
48 ایجاد لیست مشخصات مورد نیاز از موضوع انتخاب شده FILTER F1
49 ترسیم نمای موضوعات ترسیم شده ی سه بعدی FLAT SHOT FSHOT
50 محصور کردن موضوعات انتخاب شده در یک گروه GROUP G
51 درج هاشور از نوع سایه با ترکیب رنگ ها GRADIENT GD
52 تنظیمات مربوط به گریپ در جدولOPTIONS DD GRIPS GR
53 اجرای هاشور بر روی محاوره ای HATCH H
54 اجرای هاشور به روش خطی -HATCH -H
55 ویرایش هاشو درج شده HATCH EDIT HE
56 مخفی کردن خطوط داخلی در موضوعات سه بعدی HIDE HI
57 درج موضوع بلوک شده به روش محاوره ای INSERT I
58 درج موضوع بلوک شده به روش خطی -INSERT -I
59 الحاق کردن تصاویر در محیط ترسیم IMAGE ALLATCH LAT
60 انتخاب قسمتی از تصاویر الحاق شده IMAGE CLIP ICL
61 درج تصاویر در محیط ترسیم شده IMAGE IM
62 ایجاد حجم مشترک دو موضوع سه عدی INTERSECT IN
63 کنترل حجم مشترک ایجاد شده با فرمانINTERSECT INTERFER INF
64 نمایش موضوع ترسیم شده درحالت های مدل و جانمایی QVDRAWING QVD
65 بستن کادر نمایش موضوع با فرمانQVD QVDRAWINGCLOSE QVDC
66 انتخاب کادر نمایش موضوع درحالت جانمایی QVLAYOUTE QVL
67 بستن کادر نمایش موضوع درحالت کاغذ QVLAYOUTCLOSE QVLC
68 متصل کردن چندخطی ها JOIN J
69 ترسیم خط LINE L
70 تنظیمات جداول لایه بندی LAYER LA
71 انجام لایه بندی به روش خطی -LAYER -LA
72 ترسیم خط راهنما LEADER LE
73 تغیرطول خط ترسیم شده LENGTHEN LEN
74 نمایش مشخصات موضوع ترسیم شده LIST LI
75 انجام تنظیمات مربوط به جانمایی LAYOUT LO
76 نمایش مشخصات موضوعات ترسیم شده LIST LS
77 انتخاب انواع خطوط LINE TYPE LT
78 تنظیم مقیاس نوع خط انتخاب شده LINE TYPE SCALE LTS
79 تنظیم ضخامت نوع خط انتخاب شده LINE WEIGHT LW
80 جابه جایی موضوع MOVE M
81 تغییرو انتخاب خصوصیات موضوعات ترسیم شده MATCHPROPERTISE MA
82 انتخاب وتعین مصالح موضوعات سه بعدی MATERIALS MAT
83 تقسیم موضوع ترسیم شده به فواصل مشخص MESURE ME
84 ایجادقرینه ازمضوع ترسیم شده MIRROR MI
85
ترسیم خطوط مرکب MULTILINE ML
86 ترسیم خط راهنما MLEADER MLD
87 ترسیم خطوط راهنما MLEDERSTYLE MLS
88 انجام تغیرات مربوط به جدول خط راهنما MLEDEREDIT MLE
89 انتخاب وتغییر خصوصیات موضوعات ترسیم شده PROPERTIES MO
90 ایجاد انیمیشن از موضوعات 3 بعدی NAVSMOTION MOTION
91 درج متن بروش محاوره های MULTILINETEXT MT
92 کپی موضوع بافاصله ی تعیین شده offset O
93 انجام تنظیمات مختلف مربوط به محیط اتوکد Options OP
94 نمایش چرخشی موضوع 3d orbit ORBIT
95 انجام تنظیمات مربوط به گیره های شیئی O snap OS
96 انجام تنظیمات گیره های شیئی به روش خطی -o snap -OS
97 جابه جایی صفحه ی ترسیم Pan P
98 انجام ویرایش های مربوط به چندخطی ها Pedit PE
99 ترسیم چندخطی Poly line PL
100 درج و ترسیم نقطه Point P
101 مخفی نمودن پالت ها Hide palettes POFF
102 ترسیم چند ضلعی Polygon POL
103 نمایش پالت های مخفی شده Shoe palettes PON
104 انتخاب و تغیرخصوصیات موضوعات ترسیم شده Properties PR
105 بستن جدول خصوصیات ظاهر شده Properties close PS CLOSE
106 حذف موارد انتخاب شده ی بکارنرفته درترسیم Purge PU
107 ترسیم هرم Pyramid PYR
108 انجام محاسبات در محیط اتوکد Quick calc QC
109 انجام تنظیمات مربوط به نوارابزارها Quick cui QCUI
110 حذف علامت مثبت ازمحیط اتوکدازدیدجاری Redraw R
111 حذف علامت مثبت از تمام دیدها Redraw all RA
112 راندو کردن قسمتی از موضوع سه بعدی Render crop RC
113 باز سازی مجدد محیط ترسیم Regen RE
114 ترسیم مستطیل Rectangle REC
115 ایجاد ناحیه Region REG
116 تغیرنام بلوک و لایه های ایجاد شده Rename REN
117 چرخش سطح حول محور Revolve REV
118 چرش موضوعات ترسیم شده Rotate RO
119 اجرای فرمان رندر درمحیط سه بعدی Render RR
120 نمایش جدول رندر اجرا شده Render win RW
121 امتداد دادن موضوعات ترسیم شده Stretch S
122 تغییر مقیاس موضوعات ترسیم شده Scale SC
123 ترسیم صفحه ی برش در موضوعات سه بعدی Section SEC
124 تعین روش های مختلف نمایش موضوعات در اتوکد Shad mode SHA
125 برش زدن موضوعات سه بعدی Slice SL
126 انجام تنظیمات پرش مکان نما به روش خطی Snap SN
127 ترسیم سطوح توپر در محیط دوبعدی Solid SO
128 تصحیح املایی فرمانهای و واژه های اتوکد Spell SP
129 ترسیم خطوط منحنی Saline SPL
130 نمایش جدول شیتهای تعین شده Sheet set Ssm
131 انجام تنظیمات جدول متن style St
132 کسرکردن دوحجم دارای نقاط مشترک از یکدیگر Sub track su
133 درج متن به روش محاوره ای M text t
134 درج متن به روش خطی -m text -T
135 درج و ترسیم جدول table ta
136 برش موضوعات سه بعدی با استفاده از صفحه ی برش Section paln Splane
137 ویرایش خطوط منحنی Sp edit Spe
138 انتخاب و تغیر ضخامت موضوعات ترسیم شده Thickness Th
139 ورود از حالت مدل به فضای کاغذ و برعکس Tile mode Ti
140 اجرای جدولcustomize وتغیرات نوار ابزارها Toolbar To
141 درج علایم انطباق درمحیط ترسیم Tolerance Tol
142 ترسیم تیوپ و حلقه ی سه بعدی Tours Tor
143 فعال کردن پالت ابزارها Tool plates Tp
144 قطع خطوط محدود بین اضلاع Trim Tr
145 انجام تنظیمات مربوط به جدول Table style Ts
146 انجام تنظیمات مربوط به جدول محورهای مختصات Ucsmanager Uc
147 تنظیم واحدهای ترسیم اتوکد Units Un
148 ترکیب کردن موضوعات دارای برخوردسه بعدی Union Uni
149 فعال کردن جدول نمایش(دید) View V
150 انتخاب دید تصاویر به روش خطی -view -v
151 تنظیمات زوایای محورهای مختصات Ddv point Vp
152 نمایش موضوعات به روش های مختلف در محیط اتوکد Vscurrent Vs
153 اجرای پالتvisual style Visual style Vsm
154 ایجاد فایل الگوی بلوک W block W
155 ترسیم گوه Wedge We
156 فعال کردن نماد چرخشی نمایش موضوعات Navsswheels Wheel
157 تجزیه ی موضوعات Explode X
158 ترسیم خطوط نامحدود X line Xl
159 اجرای فرمان zoom و انجام تغیرات بزرگنمایی zoom Z
160 اجرای جدول تنظیمات drafting setting Dsettings se

 

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی:

دستورات اتوکد همراه با مخفف آن :: معمار 1۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دستورات اتوکد همراه با مخفف آن» ثبت شده است – به نام تکدانه معمار هستی.
آموزش دستورات و فرمان های اتوکد و ترفندهاآموزش دستورات و فرمان های اتوکد و ترفندها – آموزشگاه کامپیوتر پایا. … ذخیره می کنه اما برای بازکردن و دیدن اسلاید در خط فرمان دستور vslide که مخفف view slide است …اتوكد كده – جزوه مخفف دستورات اتوکد در این پست می توانید لیستی از مخفف دستورات اتوکد را دریافت کنید. لازم به توضیح اسست که در تمامی ورژن های این نرم افزار مخفف ها قابل استفاده هستند. دانلود. آموزش اتوکد  دستور و فرمانهای اتوکد. … پسوندsld ذخیره می کنه اما برای بازکردن و دیدن اسلاید در خط فرمان دستور vslide که مخفف view slide است رو تایپ می کنید.معرفی فرمانهای اتوکد – مای سیویل آموزش اتوکد AutoCad در اینجا فرمانهای اتوکد به صورت خلاصه معرفی شده است لازم به ذکر است … اين دستور مخفف Drow order مي باشد كه زماني كه المانها و خطوط ترسيمي روي …فرمانهای اتوکد فرمانهای اتوکد – – CIVIL ENGINEER. … برای ساخت اسلاید از دستور mslide که مخفف make slide است استفاده کنید که یک فایل با پسوندsld …دانلود دستورات اختصاری اتوکد (Autocad) (مهندس حسن فراهانی … دانلود-دستورات-اختصاری-اتوکد-autoca… دانلود دستورات اختصاری اتوکد Autocad) (مهندس حسن فراهانی). ۰۵/۱۹ عمرانAutocad، اتوکد، اختصاری، حسن، دانلود، دستورات، فراهانی، مهندسmodir. دانلود دستورات …
آموزش دستورات و نرم افزار (۲) auto cad – یاسر غزازانی آموزش اتوکد-نوشتن در اتوکد-فرمان های Text در اتوکد-ایران مساحت … گزینه های داخل کروشه هر کدام مخفف کلماتی هستند. … M: مخفف کلمه Middle به معنی میانه می باشد. آموزش فرمان های اتوکد و نحوه برنامه نویسی در اتوکد … ۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دستورات اتوکد همراه با مخفف آن» ثبت شده است – به نام … Wedge.کلیه فرمان های اتوکد | آموزش تصویری اتوکد | برگه 7 /فرمان-های-اتوکد کلمات کلیدی: دستورات اتوکد همراه با مخفف آن :: معمار ۱ ../دستورات%۲۰اتوکد%۲۰همرا… ۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دستورات اتوکد همراه با مخفف آن» ثبت شده است – به نام … کلیه فرمان های اتوکد | آموزش تصویری اتوکد فرمان-های-اتوکد/ کلمات کلیدی: دستورات اتوکد pdf – Kredi Kartı Borcu Taksitlendirme … ۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دستورات اتوکد همراه با مخفف آن» ثبت … ادامه نوشته » …Masoud_ R(گیاهخواری) – چکیده مهمترین دستورات اتوکد فرمان Line : یکی از پر کاربرد ترین فرمانها در نقشه کشی است. که برای اجرا کردن این دستور از مخفف آن یعنی حرف L استفاده می کنیم. مقدمه ای بر دستورات ویرایشی … خودآموز اتوکد 2002 – فصل 12 – فرمان هایی برای اصلاح (Modify … Sep 8, 2011 – اشکال ترسیم شده را ویرایش کنیم – فرمان COPY (همتاسازی) – گزینه Multiple … (آینه) – محل فرمان ها در منوهای گشودنی و ابزار – مخفف فرمان ها – پرسش – تحقیق. … «متغیرهای سیستمی» مقادیری هستند که فرمان های اتوکد مقادیری را در آن ها …
خودآموز اتوکد 2002 – فصل 9 – فرمان های ترسیمی برای رسم …Sep 8, 2011 – فرمان RECTANG (مخفف Rectangle به معنی مستطیل یا راست گوشه) برای ترسیم مستطیل مورداستفاده قرار می گیرد. با صدور این فرمان گزارشی از … چگونه دستورات خلاصه شده اتوکد را تغییر دهیم؟ – مهندسی عمران Feb 14, 2015 – موضوع امروز تغییر دستورات خلاصه شده اتوکد یا به قولی اسامی … با مراجعه به منوی فایل این پنجره امکان پرینت کل دستورات مخفف شده وجود دارد.

15 دیدگاه

 1. سید موسوی

  بسیار عالی

 2. واقعا ممنون
  به کارم اومد

 3. سپاسگزارم
  بسیار فشرده و کامل…..عالی بود

 4. خیلی عالی بود متشکرم

 5. سلام خسته نباشید لطفا به صورت PDF این دستورات را به ایمیل من بفرستید ممنون از زحمات شما…

 6. عالیه من نیاز داشتم خیلی ممنون

 7. با سلام .با اینکه چندین سال اومد کار میکنم .باز هم لذت بردم.ممنون

 8. امیرحسین امیری

  سپاس گذارم. به کمک من اومد مطلبتون…

 9. مصظفی شا ه محمدی

  خیلی ممنون بابت راهنمایی خوبتون

 10. نوش آفرین

  مطالبتون بسی به درد خوردن…….آفرین و تشکر

 11. خیلی خوبه ولی کاش pdf هم میزاشتین ازش…
  اگه میتونید بفرستین واسم

 12. واقعا خسته نباشیدکوتاه ومفید.ممنون

 13. واقعآ ممنونم از زحمات پر کارتون.اگه امکانش هست این دستورات بصورتPDF به جیمیل من بفرستید ممنون میشم…

 14. بسیار خوب بود تشکر … اگر امکانش است pdf شو به جمیل من بفرستین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *