آموزش تصویری اتوکد

 

 

letter NO command bar
۱ Command Prefixes
۲ Command Prompt Format
۳ ?
۲ ۴ ۲dIntersection
۳ ۵ ۳D
۶ ۳dCompare
۷ ۳dArray
۸ ۳dConvert
۹ ۳dFace
۱۰ ۳dIntersection
۱۱ ۳dMesh
۱۲ ۳dOsnap
۱۳ -۳dOsnap
۱۴ ۳dPoly فرمان ۳dPoly جهت ترسیم خطوط مرکب سه بعدی استفاده میشود.
A ۱۵ About
۱۶ AcisIn
۱۷ AcisOut
۱۸ actionrecorder فرمان actionrecorder
۱۹ AddInMan
۲۰ AddSelected
۲۱ Ai_Box
۲۲ Ai_CircTan
۲۳ Ai_Cone
۲۴ Ai_Cylinder
۲۵ Ai_Dish
۲۶ Ai_Dome
۲۷ Ai_EdgeSurf
۲۸ Ai_Pyramid
۲۹ Ai_RevSurf
۳۰ Ai_RuleSurf
۳۱ Ai_Sphere
۳۲ Ai_TabSurf
۳۳ Ai_Torus
۳۴ Ai_Wedge
۳۵ AiDimFlipArrow
۳۶ AiDimPrec
۳۷ Align دستور align
۳۸ AlignSpace
۳۹ AniPath
۴۰ AnnoReset
۴۱ AnnoUpdate
۴۲ Aperture
۴۳ Apparent
۴۴ AppLoad
۴۵ Arc فرمان arc از اين دستور براي رسم کمان در اتوکد استفاده مي کنيم
۴۶ ARCTEXT فرمان ARCTEXT متن را در اتوکد به صورت منحنی می کند.
۴۷ Area
۴۸ Array فرمان array به کاربران کمک میکند تا از موضوعات انتخابی کپی های منظم به صورت مستطیلی با مقادیر قابل تغییر، ایجاد کنند.
۴۹ -Array
۵۰ ArrayClassic
۵۱ ArrayClose
۵۲ -ArrayClose
۵۳ ArrayEdit
۵۴ ArrayPath
۵۵ ArrayPolar
۵۶ ArrayRect
۵۷ AttDef
۵۸ -AttDef
۵۹ AttDisp
۶۰ AttEdit
۶۱ AttExt
۶۲ -AttExt
۶۳ AttRedef
۶۴ AttSync
۶۵ Audit
۶۶ AutoComplete
B ۶۷ Base
۶۸ Battman
۶۹ bedit فرمان bedit
۷۰ BHatch
۷۱ -BHatch
۷۲ Blipmode فرمان Blipmode حذف نقاط موقت مزاحم بر روی صفحه نمایش اتوکد هنگام ترسیم
۷۳ Block
۷۴ -Block
۷۵ BmpOut
۷۶ Boundary فرمان BOUNDARY به منظور ترسیم مرز (به صورت پلی لاین) دور یک حفره تشکیل شده از چند شیء مورد استفاده قرار می گیرد.
۷۷ -Boundary
۷۸ Box فرمان box از این دستور برای ترسیم مکعب به صرت سه بعدی استفاده می‏شود.
۷۹ Break
۸۰ BREAKLINE فرمان BREAKLINE زمانی استفاده می شود که فضای کافی برای نمایش بخشی از ترسیم وجود نداشته باشد.
۸۱ Browser
۸۲ BIM
۸۳ BimAttachComposition
۸۴ BimClassify
۸۵ BimConnect
۸۶ BimDrag
۸۷ BimExport
۸۸ BimFlip
۸۹ BimInsert
۹۰ BimReposition
۹۱ BimRoom
۹۲ BimSection
۹۳ BimSectionOpen
۹۴ BimSectionUpdate
۹۵ BimSpatialLocations
۹۶ BimSplit
۹۷ BimUpdateRoom
۹۸ BimUpdateThickness
۹۹ BimWindowUpdate
C ۱۰۰ Cal
۱۰۱ Camera
۱۰۲ Center
۱۰۳ Chamfer
۱۰۴ Change
۱۰۵ ChProp
۱۰۶ ChSpace
۱۰۷ Circle فرمان circle از این دستور برای ترسیم دایره استفاده می‏شود.
۱۰۸ CleanUnusedvariables
۱۰۹ ClipDisplay
۱۱۰ Close
۱۱۱ Color
۱۱۲ -Color
۱۱۳ CommandLine
۱۱۴ CommandLineHide
۱۱۵ Commands فرمان command
۱۱۶ Cone فرمان cone برای ترسیم مخروطی که مقطع آن دایره یا بیضی است استفاده می‏شود.
۱۱۷ ConstraintBar
۱۱۸ ContentBrowserclose
۱۱۹ ContentBrowserOpen
۱۲۰ ConvertCtb
۱۲۱ ConvertOldLights
۱۲۲ ConvertOldMaterials
۱۲۳ ConvertPoly
۱۲۴ ConvertPStyles
۱۲۵ Copy فرمان copy با استفاده از این دستور میتوانید موضوعات را در اتوکد کپی کنید.
۱۲۶ CopyBase
۱۲۷ CopyClip
۱۲۸ CopyEData
۱۲۹ CopyHist
۱۳۰ CPageSetup
۱۳۱ CuiLoad
۱۳۲ CuiUnload
۱۳۳ Customize
۱۳۴ CutClip
۱۳۵ Cylinder فرمان cylinder برای ترسیم استوانه‏ استفاده می شود.
۱۳۶ Chapoo
۱۳۷ ChapooAccount
۱۳۸ ChapooDownload
۱۳۹ ChapooLogoff
۱۴۰ ChapooLogon
۱۴۱ ChapooOpen
۱۴۲ ChapooProject
۱۴۳ ChapooUpload
۱۴۴ ChapooWeb
۱۴۵ CHURLS فرمان CHURLS به منظور تغییر Hyperlink اشیاء (مانند دایره، خط، پلی لاین و …) (در صورت وجود لینک) استفاده می شود.
D ۱۴۶ DataExtraction فرمان data extraction شما با استفاده از دستور DataExtraction میتوانید هر اطلاعاتی را در مورد اشیاء استخراج کنید.
۱۴۷ DbList
۱۴۸ DdAttE
۱۴۹ DdEdit
۱۵۰ DdEModes
۱۵۱ DdFilter
۱۵۲ DdGrips
۱۵۳ DdPType
۱۵۴ DdSelect
۱۵۵ DdSetvar
۱۵۶ DdSTrack
۱۵۷ DdVPoint
۱۵۸ Delay
۱۵۹ DelConstraint
۱۶۰ DelEData
۱۶۱ Dish
۱۶۲ Dist
۱۶۳ Distantlight
۱۶۴ Divide
۱۶۵ Dome
۱۶۶ Donut
۱۶۷ DragMode
۱۶۸ DrawOrder فرمان draworder نمایش یک شیئ در زیر یا روی اشیاء دیگر
۱۶۹ DrawOrderByLayer
۱۷۰ DSettings فرمان drafting settings
۱۷۱ DView
۱۷۲ Dwfout
۱۷۳ DwgCodePage
۱۷۴ Dwgprops
۱۷۵ DxfIn
۱۷۶ DxfOut
۱۷۷ Dimensions
۱۷۸ AiDimFlipArrow
۱۷۹ Dim
۱۸۰ Dim1
۱۸۱ DimAligned
۱۸۲ DimAngular
۱۸۳ DimArc
۱۸۴ DimBaseline
۱۸۵ DimCenter
۱۸۶ DimContinue
۱۸۷ DimDiameter
۱۸۸ DimDisassociate
۱۸۹ DimEdit
۱۹۰ DimLeader
۱۹۱ DimLinear
۱۹۲ DimOrdinate
۱۹۳ DimOverride
۱۹۴ DimRadius
۱۹۵ DimReassociate
۱۹۶ DimRegen
۱۹۷ DimStyle
۱۹۸ -DimStyle
۱۹۹ DimStyleSet
۲۰۰ DimTEdit
۲۰۱ Dimensional Constraints
۲۰۲ DimConstraint
۲۰۳ DcAligned
۲۰۴ DcAngular
۲۰۵ DcConvert
۲۰۶ DcDiameter
۲۰۷ DcDisplay
۲۰۸ DcHorizontal
۲۰۹ DcLinear
۲۱۰ DcRadius
۲۱۱ DcVertical
۲۱۲ DelConstraint
۲۱۳ Direct Modeling
۲۱۴ ۳dCompare
۲۱۵ DmAngle3d
۲۱۶ DmAudit
۲۱۷ DmChamfer
۲۱۸ DmCoincident3d
۲۱۹ DmConcentric3d
۲۲۰ DmConstraint3d
۲۲۱ DmDeformCurve
۲۲۲ DmDeformMove
۲۲۳ DmDeformPoint
۲۲۴ DmDelete
۲۲۵ DmDistance3d
۲۲۶ DmExtrude
۲۲۷ DmFillet
۲۲۸ DmFix3d
۲۲۹ DmGroup
۲۳۰ DmMove
۲۳۱ DmParallel3d
۲۳۲ DmPerpendicular3d
۲۳۳ DmPushPull
۲۳۴ DmRadius3d
۲۳۵ DmRevolve
۲۳۶ DmRigidSet3d
۲۳۷ DmRotate
۲۳۸ DmSelect
۲۳۹ DmSelectEdges
۲۴۰ DmSimplify
۲۴۱ DmStitch
۲۴۲ DmTangent3d
۲۴۳ DmThicken
۲۴۴ DmTwist
۲۴۵ DmUpdate
E ۲۴۶ EAttEdit
۲۴۷ EdgeSurf
۲۴۸ EditEData
۲۴۹ Elev
۲۵۰ Ellipse
۲۵۱ Endpoint
۲۵۲ Erase فرمان erase .برای پاک کردن موضوعات استفاده می شود
۲۵۳ eTransmit
۲۵۴ ExpBlocks
۲۵۵ ExpFolders
۲۵۶ Explode
۲۵۷ Explorer
۲۵۸ Export
۲۵۹ ExportLayout
۲۶۰ ExpUcs
۲۶۱ Extend
۲۶۲ Extension
۲۶۳ EXTrim فرمان EXTrim مشابه trim است ولي با يك كليك تمام موضوعات برخوردي به موضوع انتخاب شده را trim ميكند.
۲۶۴ Extrude   فرمان extrude برای ترسیم اشکال سه بعدی ب سطح مقطع پیچیده‏ استفاده می شود.
F ۲۶۵ Field
۲۶۶ filedia فرمان filedia وقتی اتوکد پنجره‌های مربوط به عملیات فایل‌ها مثل Open، Save یا Save as را نمایش نمی‌دهد.
۲۶۷ FileOpen
۲۶۸ Files
۲۶۹ Fill
۲۷۰ Fillet
۲۷۱ Find
۲۷۲ Flatshot
۲۷۳ Flatten دستور FLATTEN
۲۷۴ From
G ۲۷۵ Geometric Constraints
۲۷۶ DelConstraint
۲۷۷ GeomConstraint
۲۷۸ GcCoincident
۲۷۹ GcCollinear
۲۸۰ GcConcentric
۲۸۱ GcEqual
۲۸۲ GcFix
۲۸۳ GcHorizontal
۲۸۴ GcParallel
۲۸۵ GcPerpendicular
۲۸۶ GcSmooth
۲۸۷ GcSymmetric
۲۸۸ GcTangent
۲۸۹ GcVertical
۲۹۰ Gcenter
۲۹۱ GenerateBoundary
۲۹۲ Geographiclocation
۲۹۳ Gradient فرمان GRADIENT نوع دیگری از هاشور که به صورت سایه روشن (گرافیکی) می‏باشد.
۲۹۴ GraphScr
۲۹۵ Grid
۲۹۶ Group فرمان group یکپارچه سازی اشیاء
۲۹۷ -Group
H ۲۹۸ Hatch فرمان HATCH در اتوکد به معنی هاشور زدن است.
۲۹۹ -Hatch
۳۰۰ HatchEdit
۳۰۱ -HatchEdit
۳۰۲ HatchGenerateBoundary
۳۰۳ HatchToBack
۳۰۴ Helix فرمان helix برای ترسیم مارپیچ در اتوکد باید از این دستور استفاده کرد.
۳۰۵ Help
۳۰۶ Hide
۳۰۷ HideObjects
۳۰۸ Hyperlink
۳۰۹ -Hyperlink
۳۱۰ HyperlinkOptions
I ۳۱۱ Id فرمان id نمایش مختصات نقطه انتحابی
۳۱۲ Image
۳۱۳ ImageAdjust
۳۱۴ ImageAttach
۳۱۵ -ImageAttach
۳۱۶ ImageClip
۳۱۷ ImageFrame
۳۱۸ ImageQuality
۳۱۹ Import
۳۲۰ Imprint
۳۲۱ Insert
۳۲۲ -Insert
۳۲۳ InsertAligned
۳۲۴ Insertion
۳۲۵ InsertObj
۳۲۶ Interfere
۳۲۷ Intersect
۳۲۸ Intersection
۳۲۹ IsolateObjects فرمان isolate نشان دادن بخشی از اشیاء
۳۳۰ Isoplane
J ۳۳۱ Join فرمان Join این فرمان برای اتصال و یکی کردن دو یا چند شیء خطی هم جنس کاربرد دارد.
۳۳۲ Layer
۳۳۳ -Layer
۳۳۴ Layer Utilities
۳۳۵ LayFrz
۳۳۶ LayThw
۳۳۷ LayIso
۳۳۸ LayLck
۳۳۹ LayUlk
۳۴۰ LayOff
۳۴۱ LayOn
۳۴۲ LayUnIso
۳۴۳ LayCur
۳۴۴ LayerP
۳۴۵ LayerPMode
۳۴۶ LayersPanelClose
۳۴۷ LayersPanelOpen
۳۴۸ LayerState
۳۴۹ LayMCur
۳۵۰ Layout
۳۵۱ LAYWALK دستور LAYWALK با اجرای این دستور ،پنجره ای باز می شود كه تمام لایه ها انتخاب شده اند
۳۵۲ Leader
۳۵۳ Lengthen
۳۵۴ LicenseManager
۳۵۵ LicEnterKey
۳۵۶ LicProperties
۳۵۷ Light
۳۵۸ Lightlist
۳۵۹ Limits
۳۶۰ Line فرمان Line جهت ترسیم خط استفاده میشود.
۳۶۱ Linetype
۳۶۲ -Linetype
۳۶۳ List فرمان list نمایش ویژگی های یک شیئ در یک فرم جدید
۳۶۴ LiveSection
۳۶۵ Load
۳۶۶ Loft فرمان loft برای ترسیم یک شکل با مقاطع مختلف و به صورت دوبعدی و سه بعی استفاده می شود.
۳۶۷ LogFileOff
۳۶۸ LogFileOn
۳۶۹ LookFrom
۳۷۰ LWeight
۳۷۱ Mail
۳۷۲ MapConnect
۳۷۳ MassProp
۳۷۴ MatBrowserClose
۳۷۵ MatBrowserOpen
۳۷۶ MatchPerspective
۳۷۷ MatchProp
۳۷۸ MaterialMap
۳۷۹ Materials
۳۸۰ MatLib
۳۸۱ Measure
۳۸۲ measuregeom فرمان measuregeom
۳۸۳ Menu  
۳۸۴ MenuLoad
۳۸۵ MenuUnload
۳۸۶ Midpoint
۳۸۷ MInsert
۳۸۸ Mirror فرمان mirror   با استفاده از این دستور میتوانید موضوعات را در اتوکد قرینه کنید.
۳۸۹ Mirror3D
۳۹۰ MLeader
۳۹۱ MLeaderEdit
۳۹۲ MLeadereEditExt
۳۹۳ MLeaderStyle
۳۹۴ MLine فرمان MLINE جهت ترسیم دو خط موزی با یکدیگر استفاده میشود.
۳۹۵ MLStyle
۳۹۶ ModelerProperties
۳۹۷ -ModelerProperties
۳۹۸ Move
۳۹۹ MOVEBAK فرمان MOVEBAK به منظور تغییر مقصد پوشه پشتیبان گیری (BACKUP) مورد استفاده قرار می گیرد.
۴۰۰ MoveEData
۴۰۱ MSlide
۴۰۲ MSpace
۴۰۳ Mtp
۴۰۴ MText فرمان MTEXT به منظور نوشتن متن و عدد قابل ویرایش چند خطی به کار می‏رود.
۴۰۵ -MText
۴۰۶ Multiple
۴۰۷ MView
۴۰۸ MvSetup
N ۴۰۹ Nearest
۴۱۰ Netload
۴۱۱ New فرمان new ایجاد فضای ترسیم جدید
۴۱۲ NewSheetSet
۴۱۳ NewWiz
۴۱۴ Node
۴۱۵ None
۴۱۶ ObjectScale
۴۱۷ -ObjectScale
۴۱۸ Offset فرمان offset با استفاده از این دستور میتوان هر نوع خطی را به موازات خودش در دو جهت از خود موضوع، کپی برداری کنید.
۴۱۹ OleLinks
۴۲۰ OleOpen
۴۲۱ OnWeb
۴۲۲ Oops
۴۲۳ Open فرمان open برای باز کردن یک فایل باید از منوی File گزینه Open را انتخاب کنید .
۴۲۴ OpenSheetSet
۴۲۵ -OpenSheetSet
۴۲۶ Options فرمان Option تنظیمات اتوکد
۴۲۷ Orthogonal
۴۲۸ OSnap فرمان Osnap تعیین نقاط کمکی (گیره های شیء)
۴۲۹ -OSnap
۴۳۰ Overkill دستور Overkil حذف خطوط تکراری که با هم تداخل دارند
۴۳۱ -Overkill
P ۴۳۲ PageSetup
۴۳۳ Parallel
۴۳۴ Pan
۴۳۵ -Pan
۴۳۶ -Parameters
۴۳۷ PasteBlock
۴۳۸ PasteClip
۴۳۹ PasteOrig
۴۴۰ PasteSpec
۴۴۱ Pdf
۴۴۲ Pdfattach
۴۴۳ -PdfAttach
۴۴۴ PdfAdjust
۴۴۵ Pdfclip
۴۴۶ Pdflayers
۴۴۷ PdfOptions
۴۴۸ PEdit
۴۴۹ PeditExt
۴۵۰ Perpendicular
۴۵۱ PFace
۴۵۲ PlaceView
۴۵۳ Plan
۴۵۴ planesurface فرمان planesurface برای ترسیم یک سطح سه بعدی به کار می رود.
۴۵۵ PLine
۴۵۶ Plot آموزش پرینت اتوکد تنظیمات پنجره چاپ اتوکد جهت پرینتی با مقیاس
۴۵۷ -Plot
۴۵۸ PlotStyle
۴۵۹ PlotterManager
۴۶۰ Point فرمان points وانایی ایجاد نقطه و تقسیم بندی اشیاء به كمک فرمان هاي Point  و Divide و Measure
۴۶۱ Pointlight
۴۶۲ Polygon فرمان polygon بوسیله این دستور کاربر میتواند چند ضلعی منتظم با تعداد اضلاع ۳ تا ۱۰۲۴ را تولید کند.
۴۶۳ polyline فرمان polyline یکی از دستورات کاربردی اتوکد است و به کاربر کمک میکند خطوط مرکبی ترسیم کنند.
۴۶۴ PolySolid فرمان polysolid برای تبدیل اشکال دوبعدی به سه بعدی استفاده می شود
۴۶۵ Preview
۴۶۶ Print آموزش پرینت اتوکد تنظیمات پنجره چاپ اتوکد جهت پرینتی با مقیاس
۴۶۷ ProfileManager
۴۶۸ ProjectGeometry
۴۶۹ Properties فرمان properties ویژگی هر شیئ را نشان می دهد
۴۷۰ PropertiesClose
۴۷۱ PsetupIn
۴۷۲ -PsetupIn
۴۷۳ PSpace
۴۷۴ Publish
۴۷۵ -Publish
۴۷۶ Purge
۴۷۷ Pyramid فرمان pyramid برای ترسیم هرم با مقطع چند ضلعی استفاده می شود.
Q ۴۷۸ qdim فرمان qdim با استفاده از این دستور میتوانید با سرعت بالا خطوط اندازه گذاری را ترسیم کنید.
۴۷۹ QLeader
۴۸۰ QNew
۴۸۱ QPrint
۴۸۲ QSave
۴۸۳ QSelect فرمان qselect انتخاب سریع بین اشیاء
۴۸۴ QText
۴۸۵ Quadrant
۴۸۶ quickcalc فرمان quickcalc ماشین حساب اتوکد
۴۸۷ Quit
R ۴۸۸ Ray فرمان Ray برای ترسیم خطوطی که از یک طرف ممتد می باشد، استفاده میشود.
۴۸۹ ReAssocApp
۴۹۰ Recover
۴۹۱ RecScript
۴۹۲ Rectang فرمان rectangle با کمک این دستور میتوان مستطیل و یا مربع را به راحتی با مدل های پخدار ، گوشه کرد و ضخامت دار ترسیم کرد.
۴۹۳ Redefine
۴۹۴ Redo
۴۹۵ Redraw
۴۹۶ RedrawAll
۴۹۷ RedSdkInfo
۴۹۸ RefClose
۴۹۹ RefEdit
۵۰۰ -RefEdit
۵۰۱ RefSet
۵۰۲ Regen
۵۰۳ RegenAll
۵۰۴ RegenAuto
۵۰۵ Region فرمان REGION به منظور ساختن یک ناحیه یا صفحه مورد استفاده قرار می گیرد.
۵۰۶ ReInit
۵۰۷ Rename
۵۰۸ -Rename
۵۰۹ Render
۵۱۰ -Render
۵۱۱ RenderPresets
۵۱۲ REPURLS فرمان REPURLS به منظور جایگزین کردن لینک جدید با لینک های موجود می باشد.
۵۱۳ ResetBlock
۵۱۴ Resume
۵۱۵ RevCloud فرمان REVCLOUD مرز برای باز نگری در اتوکد) برای اضافه کردن توضیح به طرح است).
۵۱۶ Revolve فرمان revolve برای چرخاندن یک مقطع حول یک محور از این دستور استفاده می‏شود.
۵۱۷ RevSurf
۵۱۸ Ribbon فرمان ribbon مکانی است که از آن، ابزارهایی را برای ترسیم، ویرایش، یا انجام کارهای دیگر، را انتخاب می کنید.
۵۱۹ RibbonClose
۵۲۰ Rotate
۵۲۱ Rotate3D
۵۲۲ RScript
۵۲۳ Rtext فرمان Rtext یک فایل مرجع برای نمایش متن، مانند یک یادداشت و فایل تکست ایجاد می کند.
۵۲۴ RtLook
۵۲۵ RtPan
۵۲۶ RtRot
۵۲۷ RtRotCtr
۵۲۸ RtRotF
۵۲۹ RtRotX
۵۳۰ RtRotY
۵۳۱ RtRotZ
۵۳۲ RtUpDown
۵۳۳ RtWalk
۵۳۴ RtZoom
۵۳۵ RuleSurf
S ۵۳۶ Save
۵۳۷ SaveAll
۵۳۸ SaveAs فرمان saveas ذخیره فایل اتوکد در مسیر دلحواه
۵۳۹ SaveAsR12
۵۴۰ saveimg فرمان saveimg ذخیره فایل اتوکد به صورت تصویر
۵۴۱ Scale فرمان scale
۵۴۲ ScaleListEdit
۵۴۳ -ScaleListEdit
۵۴۴ Script
۵۴۵ Scrollbar
۵۴۶ Section
۵۴۷ SectionPlane
۵۴۸ SectionPlaneSettings
۵۴۹ SectionPlaneToBlock
۵۵۰ Security
۵۵۱ SecurityOptions
۵۵۲ Select
۵۵۳ SelectAlignedFaces
۵۵۴ SelectAlignedSolids
۵۵۵ SelectConnectedFaces
۵۵۶ SelectConnectedSolids
۵۵۷ SelectSimilar
۵۵۸ SelGrips
۵۵۹ Settings
۵۶۰ SettingsSearch
۵۶۱ SetUcs
۵۶۲ Setvar
۵۶۳ Sh
۵۶۴ Shade
۵۶۵ ShadeMode
۵۶۶ Shape
۵۶۷ SheetSet
۵۶۸ SheetSetHide
۵۶۹ Shell
۵۷۰ SHOWURLS فرمان SHOWURLS کلیه آدرس های اینترنتی را که در داخل یک فایل اتوکد به اشیاء لینک داده شده اند (در صورت وجود) را نشان می هد.
۵۷۱ Singleton
۵۷۲ Sketch
۵۷۳ Slice
۵۷۴ Snap
۵۷۵ Solid
۵۷۶ SolidEdit
۵۷۷ Solprof
۵۷۸ Spell فرمان spell برای ویرایش متن ار لحاظ املایی و …
۵۷۹ Sphere فرمان sphere برای ترسیم کره از این دستور استفاده می‏کنیم.
۵۸۰ Spline
۵۸۱ Spotlight
۵۸۲ Start
۵۸۳ StatBar
۵۸۴ Status فرمان status برای نمایش وضعیت فایل استفاده می شود
۵۸۵ StlOut
۵۸۶ StopScript
۵۸۷ Stretch
۵۸۸ Style
۵۸۹ -Style
۵۹۰ StylesManager
۵۹۱ Subtract
۵۹۲ Sunproperties
۵۹۳ SuperHatch فرمان SuperHatch  با كنار هم چيدن بلوك يا عكس انتخابي شما در محدوده مورد نظر هاشور رسم ميكند.
۵۹۴ SupportFolder
۵۹۵ surfoffset فرمان surfoffset به منظور آفست دادن صفحات از ان دستور استفاده می شود.
۵۹۶ SvgOptions
۵۹۷ Sweep فرمان sweep   با انتخاب یک شکل و یک مسیر برای شکل ، می توانیم شکل مورد نظر را بر روی مسیر انتخابی هدایت کنیم.
۵۹۸ SysWindows
۵۹۹ Sheet Metal
۶۰۰ SmBendCreate
۶۰۱ SmBendSwitch
۶۰۲ SmConvert
۶۰۳ SmDelete
۶۰۴ SmDissolve
۶۰۵ SmExport2d
۶۰۶ SmExportOSM
۶۰۷ SmFlangeBase
۶۰۸ SmFlangeBend
۶۰۹ SmFlangeConnect
۶۱۰ SmFlangeEdge
۶۱۱ SmFlangeRotate
۶۱۲ SmFlangeSplit
۶۱۳ SmForm
۶۱۴ SmJunctionCreate
۶۱۵ SmJunctionSwitch
۶۱۶ SmLoft
۶۱۷ SmReliefCreate
۶۱۸ SmReliefSwitch
۶۱۹ SmRepair
۶۲۰ SmReplace
۶۲۱ SmSelect
۶۲۲ SmUnfold
T ۶۲۳ Table
۶۲۴ -Table
۶۲۵ Tabledit
۶۲۶ TableExport
۶۲۷ TableMod
۶۲۸ TableStyle
۶۲۹ Tablet
۶۳۰ TabSurf
۶۳۱ Tangent
۶۳۲ TCase فرمان TCase در اتوکد برای متون کاربرد دارد و حروف رو کوچک یا بزرگ می کند.
۶۳۳ TCircle فرمان TCircle به منظور زدن دایره دور اشیاء تکست (مانند اعداد و سایر نوشته ها) به صورت یک باره استفاده می شود.
۶۳۴ TCount فرمان TCount دستور tcount در اتوکد جهت شماره گذاري خودكار متن ها استفاده مي شود.
۶۳۵ TemplateFolder
۶۳۶ Text فرمان TEXT برای درج متون تک خطی ساده مورد استفاده قرار می گیرد.
۶۳۷ -Text
۶۳۸ TextFit فرمان TextFit متن انخاب را بیندو نقط فیت می کند.
۶۳۹ Textmask فرمان Textmask به كمك فرمان می توانیم یک متن را روی اشیاء دیگر قرار دهیم.
۶۴۰ TextScr
۶۴۱ TextToFront
۶۴۲ Time فرمان time زمان هایی مانند تولید فایل و ویرایش روی آن و غیره را نشان می دهد.
۶۴۳ TJust فرمان TJust در اتوکد به منظور راست چین، چپ چین، … کردن متن استفاده می شود.
۶۴۴ Tolerance
۶۴۵ Toolbar
۶۴۶ -Toolbar
۶۴۷ ToolPalettes فرمان toolpalettes دستور TP یا ToolPalettes در اتوکد با استفاده از این دستور می توانید از جدول ابزار استاندارد آماده اتوکد را استفاده کرده و آنها را فراخوانی نمائید .
۶۴۸ ToolPaletttesClose
۶۴۹ -ToolPanel
۶۵۰ TOrient فرمان TOrient برای چرخاندن متن ها و بلوک ها و … با زواویه دلخواه در اتوکد مورد استفاده قرار می گیرد.
۶۵۱ Torus فرمان torus برای ترسیم حلقه (تیوب) استفاده می‏شود.
۶۵۲ TpNavigate
۶۵۳ Trace
۶۵۴ Transparency
۶۵۵ Trim
۶۵۶ Txt2mtxt فرمان Txt2mtxt متن ساده را بصورت متن چند خطي تبیل می کند.
۶۵۷ TxtExp فرمان Txtexp به كمك فرمان Txtexp در اتوکد ميتوانيد متن انتخابي را Explode كنيد .
U ۶۵۸ U
۶۵۹ Ucs فرمان ucs این فرمان کاربرد زیادی در تغییر محورهای مختصات و به اصطلاح تغییر در صفحه کار در اتوکد را دارد
۶۶۰ UcsIcon
۶۶۱ Undefine
۶۶۲ Undo
۶۶۳ ungroup فرمان ungroup اشیاء گروپ شده را از یکدیگر جدا می کند.
۶۶۴ Union
۶۶۵ UnisolateObjects
۶۶۶ Units فرمان واحدها Units با کمک این دستور کاربر میتواند واحد نقشه ها را مشخص کند و یا تغییر دهد.
۶۶۷ -Units
۶۶۸ UpdateField
۶۶۹ Url
V ۶۷۰ View
۶۷۱ -View
۶۷۲ ViewBase
۶۷۳ ViewDetail
۶۷۴ ViewDetailStyle
۶۷۵ ViewEdit
۶۷۶ ViewExport
۶۷۷ ViewProj
۶۷۸ ViewRes
۶۷۹ ViewSection
۶۸۰ ViewSectionStyle
۶۸۱ ViewUpdate
۶۸۲ VisualStyles
۶۸۳ -VisualStyles
۶۸۴ VmlOut
۶۸۵ VpClip
۶۸۶ VpLayer
۶۸۷ VPoint
۶۸۸ VPorts
۶۸۹ -VPorts
۶۹۰ VsCurrent
۶۹۱ VSlide
۶۹۲ VBA
۶۹۳ VbaIde
۶۹۴ VbaLoad
۶۹۵ -VbaLoad
۶۹۶ VbaUnload
۶۹۷ VbaRun
۶۹۸ -VbaRun
۶۹۹ VbaMan
۷۰۰ VbaNew
۷۰۱ VbaSecurtiy
W ۷۰۲ WBlock
۷۰۳ -WBlock
۷۰۴ WCascade
۷۰۵ WClose
۷۰۶ WCloseAll
۷۰۷ Weblight
۷۰۸ Wedge فرمان wedge برای ترسیم مثلث قائم‏الزاویه به صورت سه بعدی کاربرد دارد.
۷۰۹ WhoHas
۷۱۰ WhTile
۷۱۱ WiArrange
۷۱۲ WipeOut فرمان WIPEOUT برای کشیدن یک شکل بسته محو کننده موضوعات استفاده می‏شود.
۷۱۳ WmfOut
۷۱۴ Wnext
۷۱۵ WorkSets
۷۱۶ Workspace
۷۱۷ Wprev
۷۱۸ WsSave
۷۱۹ WsSettings
۷۲۰ WvTile
X ۷۲۱ XAttach
۷۲۲ XClip
۷۲۳ XEdges
۷۲۴ XLine فرمان Xline این دستور برای ترسیم خطوط  بی نهایت استفاده میشود.
۷۲۵ XOpen
۷۲۶ Xplode
۷۲۷ XRef
۷۲۸ -XRef
Z ۷۲۹ Zcenter
۷۳۰ Zintersection
۷۳۱ Zknot
۷۳۲ Zmidpoint
۷۳۳ Znearest
۷۳۴ Znone
۷۳۵ Zoom
۷۳۶ Zperpendicular
۷۳۷ Zvertex

 

 

12 دیدگاه

 1. با تشکر از مطالب بسیار زیبا و کاربردی تون .

 2. Thank you! I love it!

 3. سامانه پیام کوتاه

  عالی بود
  ممنون

 4. خیلی عالیه خدا قوت

 5. مشکل کد من اینه که خط های صاف که با f8 هستند ممتد و صاف هستند اما خط های دیگه تبدیل به نقطه چین میشند وقتی از روشون رد میشم.خیلی سر در گمم کمک کنید . و اینکه لطفا بگید که عیب از کجاس و اینکه این مشکل یه دفعه به وجود اومد

 6. سلام خواهشا به این پست به چشم یک پست یک فرد تشنه ی اموزش نگاه کنید. در در دو دستور اتوکد مشکل اساسی دارم و از شما خواهشمندم در وبلاگتون این دو دستور رو توضیح دهید.
  Surface trim
  Separate
  خیلی زود لازمشون دارم لطفا کمک کنید.

 7. سلام. تو اتوکد ۲۰۱۷ من array کار نمیکنه و help هم فعال نمییشه. لطفا راهنمایی کنین.

 8. دستتون درد نکنه

 9. حفاظ بوته ای

  خسته نباشید ممنون به خاطر این وبسایت
  زیبا

 10. سلام.وبسایت خیلی خوب و جامعی دارید.ممنون

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *